Skip to content

Polityka RODO

Goldenmed

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Inwest Med Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 33 lok. 101 w Legionowie (05-120),   adres e-mail: kontakt@goldenmed.pl, numer telefonu 22 100 52 82, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000542564, numer NIP: 5272729539, REGON: 360773536, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych: Magdalena Tacikowska, adres e-mail: iod@goldenmed.pl

Masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia (poza przewidzianymi przez prawo wyłączeniami), prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej,w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.

Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty serwisujące urządzenia Administratora; podmioty zajmujące się outsourcingiem informatycznym; podmioty dostarczające oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych pacjentów; podmioty, którym przekazuje się dokumentację medyczną dla celów archiwizacji i niszczenia; laboratorium zewnętrzne; podmioty zajmujące się outsourcingiem opisów radiologicznych.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.