Centrum Medyczne Goldenmed pomaga w walce z pandemią. Dołączyliśmy do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Będziemy realizowali szczepienia w naszej placówce, w której zapewniamy bezpieczeństwo oraz najwyższą jakość obsługi Pacjentów.

______________________________________________________________________

Dlaczego warto się zaszczepić?

Pokonanie epidemii koronawirusa jest możliwe tylko poprzez przerwanie łańcucha zakażeń. Szczepionka to umożliwia, a każda osoba, która się zaszczepi chroni nie tylko siebie, ale również osoby bliskie i tych, którzy nie mogą się zaszczepić, np. ciężko chorych i dzieci. Im więcej osób zostanie zaszczepionych, tym szybciej wirus zostanie zneutralizowany. Aby osiągnąć odporność populacyjną (stadną) przyjmuje się, że powinno się zaszczepić 80% populacji.

Status osoby zaszczepionej

Przyjęcie szczepionki będzie potwierdzone przez specjalny system, który będzie umożliwiał weryfikację zaszczepienia (m.in. kod QR, który pozwoli szybko potwierdzić odbyte szczepienie). Radykalnie ogranicza ono możliwość zachorowania i transmisji wirusa SARS-CoV-2. W związku z tym, osoby zaszczepione będą mogły bez dodatkowych testów korzystać z usług zdrowotnych w publicznej służbie zdrowia, a także nie będą uwzględniane w limitach dotyczących spotkań towarzyskich. Nie będzie tak że potrzeby odbywania kwarantanny przez zaszczepionych w wypadku kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem. Rząd po zatwierdzeniu charakterystyk produktów leczniczych szczepionek we współpracy z Radą Medyczną rozważy możliwość wprowadzenia kolejnych rozwiązań zwalniających z zasad bezpieczeństwa dla osób zaszczepionych i opublikuje je w formie rozporządzenia.

Jak zapisać się na szczepienie?

Proces szczepień będzie oparty o automatycznie wystawione e-skierowanie zgodnie z harmonogramem szczepień z etapami Narodowego Programu Szczepień dla poszczególnych grup wiekowych i zawodowych. E-skierowanie nie będzie dystrybuowane do Pacjentów, będzie widoczne tylko dla osób obsługujących proces rejestracji poprzez Infolinię NFZ. E-skierowanie będzie ważne 60 dni. Dodatkowo również lekarze będą mogli wystawiać indywidualne e-skierowania, np. gdy ważność pierwszego skierowania minie lub osoba nie posiada numeru PESEL. Wystawienie e-skierowania można sprawdzić na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) lub pod numerem specjalnej infolinii NFZ 989.

Nie trzeba posiadać numeru e-skierowania, aby umówić się na szczepienie – wystarczy znać swoje dane osobowe. Po pozytywnej rejestracji, pacjent otrzyma SMS z potwierdzeniem zapisu na szczepienie, terminem i adresem wybranego puntu szczepień.

Zapisać na szczepienie można za pośrednictwem:

Kiedy mogę zapisać się na szczepienie?

Zapisy będą możliwe zgodnie z kolejnością szczepień w Polsce, którą określa Narodowy Program Szczepień. Aktualnie realizowany jest tzw. Etap „0”. Zgodnie z informacją Ministra Zdrowia zapisy seniorów na szczepienia przeciw COVID-19 realizowane w Etapie 1 odbędą się w dwóch fazach:

 • od 15 stycznia dla seniorów, którzy skończyli 80 lat
 • od 22 stycznia dla seniorów, którzy skończyli 70 lat

Szczepionki dla kolejnych grup

Kolejność szczepień określona przez Narodowy Program Szczepień:

Etap 1

 • Pensjonariusze Domów Pomocy Społecznej oraz Zakładów Opiekuńczo- Leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz hospicjów stacjonarnych i oddziałów medycyny paliatywnej osoby przebywające w domu pomocy społecznej, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

 • Seniorzy (od 15 stycznia rozpoczęła się  rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat. Od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70. roku życia. 25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów).

 • Osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, albo w trakcie diagnostyki i leczenia, wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia*.
 • Służby mundurowe, funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz członkowie ochotniczych straży pożarnych, ratownicy górscy i wodni wykonujący działania ratownicze.

 • Nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni oraz osoby, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4), zatrudnieni w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, osoby pracujące z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej, placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym oraz w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

 • Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni innej niż uczelnia medyczna oraz inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub doktorantami zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia.

Etap 2

 • Osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne m.in.: pracownicy sektora infrastruktury krytycznej, dostaw wody, gazu, prądu, usług teleinformatycznych, poczty, bezpieczeństwa żywności i leków, transportu publicznego, urzędnicy odpowiedzialni za zwalczanie pandemii, pracownicy wymiaru sprawiedliwości, funkcjonariusze służb celno-skarbowych.

Etap 3 

 • Przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 • Powszechne szczepienia pozostałej części populacji dorosłej. Szczepione będą osoby powyżej 18 roku życia, które nie mają żadnych schorzeń zwiększających ryzyko ciężkiego przebiegu i zgonu z powodu COVID-19 i nie należą do żadnej z powyższych grup.